แจ้ง การส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET

สทศ. กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 31 มกราคม 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 31-1 กุมภาพันธ์ 2558 ตามปฏิทินปฏิบัติงานการสอบระดับโรงเรียน ให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบทาง WWW.niets.or.th ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1