ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากรฯ เครือข่ายชมพลบุรี 2 จ.สุรินทร์

โรงเรียนบ้านหนองแก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร คณะครู และนักเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เครือข่ายชุมพลบุรี 2 ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ติดต่อ สพป.สก.1