ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะครูศึกษาดูงาน

โรงเรียบ้านหนองแก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รับคณะครูศึกษาดูงานนวัตกรรมของโรงเรียน

จาก ชลบุรี/ปราจีนบุรี /และเพชรบูรณ์ จำนวน 6 โรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1