นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์/ตามนโยบายของ สพป.สระแก้ว 1

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

ต้อนรับ ศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณา และศน.จริญา  อาษาวัง  

เพื่อติดตามการดำเนินงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และตามนโยบายของสพป.สระแก้ว เขต 1 

ในวัน ศุกร์ ที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562

ติดต่อ สพป.สก.1