ประชุมครู รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

ประชุม / จัดกิจกรรม PLC / มอบหมายหน้าที่

ในวันพฤหัสบดีที่ 28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ภาพ โดย  ว่าที่ร้อยตรียอดธง  กับขุนทด

ประชาสัมพันธ์ นางสาวพรภิมล  กำลังทวี  ครูธุรการ

ติดต่อ สพป.สก.1