ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตามระบบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตตามระบบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1