ซักซ้อมแนวการปฏิบัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัด

ขณะนี้ใกล้กำหนดปฏิทินการยื่นขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

ยื่นขอย้ายระหว่างวันที่  1 – 15 สิงหาคม  2557

เพื่อให้การดำเนินการยื่นย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯที่กำหนด

จึงแจ้งซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดดังนี้

1.หนังสือซักซ้อม

2.หลักเกณฑ์ ว 8

3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์

4.หลักเกณฑ์สพป.สระแก้ว เขต 1

5.ตัวอย่างบัญชีงบหน้า

6.ตัวอย่างคำร้องขอย้ายต่างเขต(มากกว่า1เขต)

7.ตัวอย่างคำร้องขอย้ายต่างเขต(เพียงเขตเดียว)

8.แบบคำร้องขอย้ายภายในเขต

9.แบบคำร้องขอย้าย(ต่างเขต)

 

ติดต่อเรา