การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ,9 (ภาคตะวันออก)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา  เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ,9 (ภาคตะวันออก) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ติดต่อเรา