ท่าตาสี 4 HD

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  พร้อมคณะครู/นักเรียน

ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน

จัดกิจกรรม “เกี่ยวรวง เกี่ยวสัมพันธ์ สมานฉันท์บ้าน  โรงเรียน”

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านท่าตาสีขอขอบคุณผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่ขยาย วังคีรี / ผู้ช่วยประมาณ โพยนอก / อบต.ทศพร สายยศ    ผอ.สุพรรณ์ ศรีบุพผา/คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรม”เกี่ยวรวง เกี่ยวสัมพันธ์ สมานฉันท์บ้าน โรงเรียน” เกี่ยวข้าวเพื่อนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ให้ลูกหลานได้รับประทาน

ติดต่อเรา