มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้จัดทำ Infographic (อินโฟกราฟิก) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็ก PM 2.5

 

 

ติดต่อเรา