การบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1