ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะบุคลากรร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก

ติดต่อ สพป.สก.1