กิจกรรม 5 ส bigcleaning day สระแก้วเมืองน่าอยู่ (3ส 1ป)

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทำกิจกรรม 5 ส bigcleaning day ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สระแก้วเมืองน่าอยู่ (3ส 1ป) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1