ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับใบเสร็จรับเงิน ที่กลุ่มบริหารการเงินฯ

โดยทางโรงเรียนที่ยังไม่ได้ รับ ใบเสร็จรับเงิน สามารถมารับได้ ที่ กลุ่มบริหารการเงินฯ ได้ ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ติดต่อ สพป.สก.1