ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ นางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศน์ชำการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว