ขอนําส่งยอดเงิน และรายละเอียดการหักชําระสินเชื่อโครงการ ชพค. ของบุคคลกรในหน่วยงาน สพป. สระแก้ว เขต 1 สูงเกินจากงวดชําระรายเดือน

 

เรียน  ข้าราชการในสังกัด สพป. สระแก้ว เขต 1

ด้วยธนาคารออมสินสาขาสระแก้ว ได้ส่งยอดเรียกเก็บในเดือนตุลาคม 2562 คลาดเคลื่อนทำใหรายการหัก ของบางรายหักเกิน และบางรายหักขาด  จึงขอปรับปรุงดังนี้

1.รายการหักเกิน ทางธนาคารออมสิน จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำหรับรายที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ออมสิน ทางสพป. สระแก้ว เขต1 จะโอนเข้าบัญชีต่อไป

2.รายที่หักขาด ทางธนาคารจะเรียกเก็บเพิ่มในเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

-หน่วยงานภายนอก_นำส่งเงินคืสพป1สระแก้ว

-เงินคืนออมสิน

เรื่องเดิม

https://www.sk1edu.go.th/145061/

ติดต่อเรา