แจ้งรายละเอียดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ /การแสดง Science Show /เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง (เพิ่มเติม)

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ /การแสดง Science Show /เครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง (เพิ่มเติม)
——————————————-
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3
สถานการณ์ปัญหา ในการแข่งขันรอบที่ 2 คือ
1. การสร้างอาหารของพืช
2. การแยกสาร
3. แรงและการเคลื่อนที่

2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กำหนดการรายงานตัว (ห้องเบญจมาศ)
1. ระดับประถมศึกษา รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น.
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น.

3. การแข่งขันเครื่องร่อน ป.4-6 และเครื่องบินพลังยาง ม.1-3
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน เป็น อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

ติดต่อเรา