แจ้งปิดระบบการทำแบบทดสอบออนไลน์ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ชั่วคราว

เนื่องจากข้อจำกัดของระบบพิมพ์เกียรติออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ในขณะนี้ จึงขอปิดระบบการทำแบบทดสอบออนไล์ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ชั่วคราว และจะเปิดระบบให้ทำแบบทดสอบอีกครั้งในวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563

ติดต่อเรา