อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 8/2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูตามบัญชีแนบท้ายนี้ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ

จึงให้ข้าราชการครูดังกล่าว นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

พร้อมรับรองสำเนา มาให้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 18  กรกฎาคม  2557  เพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไปIMG_0001

ติดต่อ สพป.สก.1