ด่วนที่สุด แบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 2901 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ (เอกสารแนบท้าย) และส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทาง E-mail : [email protected] เพื่อรวบรวมส่งให้จังหวัดสระแก้วต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> หนังสือนำส่ง / ไฟล์ แบบสำรวจข้อมูล

ติดต่อเรา