รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ประจำปี 2562

แจ้งโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออก มีรายชื่อดังนี้

1.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  2.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)  3.โรงเรียนบ้านซับมะนาว  4.โรงเรียนบ้านท่าเกษม

5.โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 6.โรงเรียนบ้านพระเพลิง  7.โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  8.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

9.โรงเรียนบ้านแสงจันทร์  10.โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 11.โรงเรียนบ้านซับเจริญ

12.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  13.โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  14.โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

15.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  16.โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา   17.โรงเรียนบ้านวังใหม่ 18.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

19.โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ตามแบบรายงานผล พร้อมภาพถ่าย ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1