ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จึงขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตอบแบบสำรวจได้ที่ https:/survey-debt.otepc.go.th

หรือสแกนผ่าน OR Code ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกด้านล่าง

แบบสำรวจภาวะหนี้สิน

 

ติดต่อ สพป.สก.1