ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1