ข้อบังคับสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 82 ) พ.ศ.2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (ที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาด)

ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ ยุวกาชาด ให้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> หนังสือนำส่ง และสิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1