จัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง เเจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงาน ประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดเเจ้งเเล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2562

มาพร้อมหนังสือนี้  GFMIS สิงหาคม 2562

ติดต่อ สพป.สก.1