ร.ร. บ้านคลองบุหรี่ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข

วั้นที่  4  ตุลาคม  2562

ผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักเรียนและผู้ปกครอง

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข

ณ  ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

 

ติดต่อเรา