ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ อบรมโปรแกรม scratch

วันที่  27  กันยายน  2562

ผู้บริหาร คณะครู อบรมการใช้โปรแกรม scratch