มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นำโดย นายประวิทย์  สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน 

มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข กสศ. รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนจำนวน 6 ราย

ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ได้พิจารณาให้รับทุนในครั้งนี้

ติดต่อ สพป.สก.1