การเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว รร.บ้านท่าแยก

การเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

โดย 1.นางมณี  มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

        2.นายเปี่ยมศักดิ์  เดชขันธ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระราม

       3.นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26  กันยายน 2562

 

  

ติดต่อ สพป.สก.1