การเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องประชุมอาคาร2 วันที่ 26 กันยายน 2562

การเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

โดย 1.นางสมพร  ฟักแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่

2.นางวันฤดี  ปูยะติ        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย

                                                                  3.นางดารินทร์  โคษา     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเกษมวังชุมทอง

ณ ห้องประชุม

วันที่ 26 กันยายน 2562

ติดต่อ สพป.สก.1