แจ้งมารับชุดแปรงยาสีฟันด่วนค่ะ สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับชุดแปรงยาสีฟันให้มารับด้วยค่ะด่วน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. โรงเรียนบ้านแก้ง                                    17. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

2. โรงเรียนแก่งสะเดา                                  18. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

3. โรงเรียนบ้านซับมะนาว                             19. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

4. โรงเรียนบ้านทัพหลวง                              20. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

5. โรงเรียนบ้านท่าเกษม                               21. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

6. โรงเรียนบ้านท่ากะบาก                             22. โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง

7. โรงเรียนบ้านท่าตาสี                                23. โรงเรียนบ้านคลองปลาโด

8. โรงเรียนบ้านท่าระพา                               24. โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

9. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน                            25. โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)

10. โรงเรียนบ้านมหาเจริญ                           26. โรงเรียนบ้านป่าระกำ

11. โรงเรียนบ้านวังจั่น                                 27. โรงเรียนบ้านลุงพลู

12. โรงเรียนบ้านวังบูรพา                             28. โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

13. โรงเรียนบ้านหนองแก                            29. โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

14. โรงเรียนบ้านหนองหว้า                           30. โรงเรียนวนาสงเคราะห์

15. โรงเรียนบ้านหินกอง                               31. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

16. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

ติดต่อ สพป.สก.1