ขยายผลการอบรมใช้โปรแกรม Scratch ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน

  นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี 

จัดอบรมขยายผลการอบรมใช้โปรแกรม Scratch ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

วิทยากร โดย นางกัญญ์กณัฏฐ์ วงค์พิมสอน   ครูผู้ช่วย

มีผู้เข้าอบรม  10  คน

ประชาสัมพันธ์  โดย นางสาวพรภิมล  กำลังทวี  ธุรการโรงเรียน

ติดต่อเรา