นิเทศ กำกับ ติดตาม นโยบาย 3 ต้อง ณ ห้องเรียน วันที่18 กันยายน 2562

คณะนิเทศ Active team เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม นโยบาย 3 ต้อง อ่านเขียนต้องได้

ณ ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 18 กันยายน 2562