การประชุมจัดทำคลังข้อสอบ

แจ้งคณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่ 255/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้แก่ นางสาวอารีย์
มีมุ่งกิจ นางธัญพิชชา สังข์ทอง และนางอาภาภรณ์ เกิดกุล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา