ลงพื้นที่เยี่ยมชม(Site Visit)เพื่อถอดบทเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ITA สูงสุด ประจำปีการงบประมาณ 2562

วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมชม (Site Visit) เพื่อถอดบทเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) สูงสุด ประจำปีการงบประมาณ 2562 และเป็นประธานเปิด sk1 oss drive thru ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1