โรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับ ชุดแปรงยาสีฟัน สบู่เหลวล้างมือฯ สำหรับนักเรียนชั้นป.2และป.3 ตามรายชื่อดังนี้

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน

รับชุดยาสีฟัน สบู่เหลวล้างมือ คู่มือ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน                     30. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

2. โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี                      31. โรงเรีียนบ้านเขาข่า

3. โรงเรียนบ้านแก้ง                                    32. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

4. โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา                            33. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

5. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ                           34. โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

6. โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ                      35. โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

7. โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว                        36. โรงเรียนบ้านกิโลสาม

8. โรงเรียนบ้านคลองผักขม                          37. โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

9. โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ                       38. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

10. โรงเรียนบ้านซับมะนาว                           39. โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง

11. โรงเรียนบ้านทัพหลวง                            40. โรงเรียนบ้านคลองปลาโด

12. โรงเรียนบ้านท่าเกษม                             41. โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

13. โรงเรียนบ้านท่ากะบาก                           42. โรงเรียนบ้านคลองหมี

14. โรงเรียนบ้านท่าตาสี                              43. โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข

15. โรงเรียนบ้านท่าระพา                             44. โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง

16. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน                          45. โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)

17. โรงเรียนบ้านมหาเจริญ                           46. โรงเรียนบ้านป่าระกำ

18. โรงเรียนบ้านวังจั่น                                 47. โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

19. โรงเรียนบ้านวังบูรพา                              48. โรงเรียนบ้านลุงพลู

20. โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน                        49. โรงเรียนบ้านหนองกะทะ

21. โรงเรียนบ้านหนองเตียน                          50. โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

22. โรงเรียนบ้านหนองแก                             51. โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

23. โรงเรียนบ้านหนองหว้า                            52. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

24. โรงเรียนบ้านหินกอง                                53. โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า

25. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา                            54. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

26. โรงเรียนวังจระเข้                                     55. โรงเรียนบ้านห้วย

27. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6            56. โรงเรียนวนาสงเคราะห์

28. โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์                          57. โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง

29. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด                          58. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

ติดต่อเรา