ประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมการประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมสเตชัน วัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1