การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตามหนัง ที่ ศธ 04153/ว 2472 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 แจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.เมือง นั้น

ขอให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1