ด่วนที่สุด การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

ตามที่แจ้งให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเด็ก (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ส่งภายในวันที่ 15 มีค 57

ปรากฎว่า ไม่มีโรงเรียนใดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเลยคะ

ขอความกรุณา ผอ.โรงเรียนทุกแห่ง โปรดทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง

หากจะจัดส่ง โปรดส่งภายใน 28 มีค 57 นะคะ

584_1 584_2 584_3 584_4 584_5

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา