การจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสั่งจองสมุดบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับทราบ และสามารถสั่งจองได้ในราคาเล่มละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้สั่งจองได้ที่กลุ่มอำนวยการ ตามลิงค์ http://www.gg.gg/bantoke-spt ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562

ติดต่อ สพป.สก.1