ด่วนที่สุด เรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ขอรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว2407 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562

หนังสือนำส่ง / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 / สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ติดต่อ สพป.สก.1