คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แจ้งโรงเรียนบ้านนาดี / บ้านคลองน้ำใส / อนุบาลวังสมบูรณ์ /บ้านหนองปรือ / ซับเกษมวังชุมทอง

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สั่ง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 และขอเชิญคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมเพื่อเตรียมการ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> หนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 2309 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  /  สำเนาคำสั่ง

ติดต่อ สพป.สก.1