ประกาศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้จัดทำประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และกำหนดแบบรายงานการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

จึงขอแจ้งกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ข้อ 1.1 ขั้นตอนที่ 1 และนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปี 2562 พร้อมจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มในภาคผนวก ค. (บัญชีแนบท้าย) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>> หนังสือที่ ศธ 04153/ว 2218 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562  /  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  /  บัญชีแนบท้าย

ติดต่อเรา