ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เพื่อปรึกษาข้อราชการและให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าตาสี  ทุกท่านค่ะ