การจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายเสริมทักษะชีวิตไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ

ขอความร่วมมือจากท่าน พิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 10 คน (ชาย 5 คน / หญิง 5 คน) พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายเสริมทักษะชีวิตไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อนักเรียนและครู ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย >>>scan ว2334-1

ติดต่อ สพป.สก.1