ขอเชิญร่วมอบรมเรื่อง สิทธิประโยชน์ของสมาชิด กบข.

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมอบรม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. โดยเจ้าหน้าที่จาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.30-11.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ และขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนส่งตัวเเทนเข้าร่วมอบรม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน   ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยสามารถลงรายชื่อ เข้าร่วมการอบรม ได้ที่ google form ตามลิงค์ ดังแนบ   >>>>>      ลงทะเบียน   

ติดต่อ สพป.สก.1