วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี2562

เมื่อวันที่  20  สิงหาคม 2562  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

เข้าร่วมกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562 “เพราะทุกสิ่งไม่ยุดนิ่ง” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

โดยคุณครูประมวลจิต  นามวงศ์ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้ 

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เล่น ได้ทดลอง และปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์ และฐานปฏิบัติต่างๆ

ในการนี้ คุณครูประมวลจิต  นามวงศ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ รับมอเกียรติบัตร จาก

นายเรือง  จันทพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 

ติดต่อ สพป.สก.1