การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่ 1/2562

การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่ 1/2562

 

 

 

การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านเขาตาง้อกได้ดำเนินการ มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

รายละเอียดเพิ่มเติม   http://bit.ly/2zaHcWT

ติดต่อเรา