กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการคิดและการสื่อสาร (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี / คณะครู 

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดและการสื่อสาร

ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูสุชาดา  ดวงจันทร์

ประชาสัมพันธ์  โดย   ธุรการ

ติดต่อ สพป.สก.1