สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง อ.วังน้ำเย็น

นำนักเรียนทัศนศึกษาเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา